Prezentarea generală

Istoric

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (fostul Centru de Resurse „Tineri și Liberi”) a fost inițial, începând cu 1999, un proiect pilot al unei Asociații de succes din R. Moldova – „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV). În vara 2001 echipa a decis să dezvolte scopul proiectului şi să crească până la o organizație, care a avut drept scop strategic dezvoltarea societății civile din Moldova, prin formarea coeziunii, pe domenii, între cele mai vibrante ONG-uri. Astfel, organizația a deținut mai multe secretariate și a construit nucleul pentru mai multe uniuni de organizații:

 • Coaliția pentru promovarea legii și activităților de voluntariat (Coaliția Voluntariat);
 • Rețeaua ONG-urilor din Domeniul Social, Consiliul Național pentru Participare (CNP);
 • Rețeaua Organizațiilor ce activează în domeniul HIV/SIDA, ITS şi Narcomaniei;
 • Y-PEER Moldova;
 • Consiliul Național al ONG-urilor din Republica Moldova (Consiliul ONG);
 • Platforma pentru Egalitate de Gen.

Începând cu octombrie 2016, organizația a decis că misiunea pe care și-a propus-o inițial, de a consolida sectorul ONG din Moldova – a fost atinsă și a hotărât să devină o platformă pentru consolidarea spiritului civic la nivel de comunitate, devenind Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP).

Viziunea, Misiunea, Obiectivele și Domeniile de Activitate ale Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP)

Viziunea CAP: O lume în care drepturile tuturor sunt respectate și calitatea vieții / bunăstarea asigurate.

Misiunea CAP: Dezvoltarea cetățeniei active și influențarea pozitivă a proceselor decizionale.

Obiective CAP:

 • dezvoltarea culturii civice a cetăţenilor şi promovarea valorilor democratice în societate;
 • promovarea drepturilor omului și asigurării egalității de gen;
 • contribuirea la crearea parteneriatelor între instituții de stat, organizații neguvernamentale și organizații private cu scopul sporirii responsabilității sociale și a capitalului social;
 • formarea actorilor sociali cu principii, valori, abilităţi şi competenţe profesionale, care să devină lideri în sectoarele lor de activitate;
 • promovarea unui mod de viață sănătos;
 • contribuirea activă pentru asigurarea unui mediu ecologic și curat.

Domenii de activitate CAP:

 • Cetățenie activă și voluntariat;
 • Consolidarea societății civile;
 • Drepturile omului şi asigurarea egalității de gen;
 • Sănătate publică;
 • Dezvoltare durabilă.

Strategia de organizare CAP:

 • Scopul strategic pentru perioada 2003 – 2008 a fost dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor ONG-urilor din domeniul social, în special fortificarea rețelelor existente;
 • Scopul strategic pentru 2008 – 2016 a fost centrat pe implicarea grupurilor cheie ale societăţii civile organizate în activităţi de advocacy pentru politici publice eficiente. Unul din accente a fost pus pe consolidarea capacităților organizaționale şi profesionale ale ONG-urilor capabile să intervină în domenii de politici publice. CAP s-a centrat în mod special pe asigurarea Secretariatului Consiliului ONG și organizarea Forumurilor ONG; co-organizarea Conferințelor de Colaborare a Parlamentului, Guvernului și societății civile; implicarea în elaborarea, adoptarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC, începând 2009);
 • Scopul strategic pentru 2016 – 2021 este de a dezvolta cetățenia activă, voluntariatul și implicarea comunităților în acțiuni de dezvoltare durabilă. CAP va acorda atenție sporită sănătății publice, drepturilor omului, ecologiei și protecției animalelor.

 

Информация на русском языке о Платформе для Активного Гражданства и Партнерства по Правам Человека (CAP)

Платформа для Активного Гражданства и Партнерства по Правам Человека (CAP) была основана в 2001 году. Сначала стратегической целью CAP было развитие гражданского общества в Молдове путем формирования сплоченности среди самых активных НПО. Таким образом, организация являлось секретариатом для несколько сетей и создала ядро ​​для нескольких объединений организаций:

 • Коалиция по продвижение закон о волонтерстве и волонтерской деятельности (Колиция Волонтерство);
 • Сеть социальных НПО;
 • Национальный совет по участию (CNP);
 • Сеть организаций, работающих в области ВИЧ / СПИД и наркотиков;
 • Y-PEER Молдова;
 • Национальный Совет НПО Республики Молдова (Совет НПО);
 • Платформа для гендерного равенства;

С октября 2016 года организация решила, что миссия, которую она первоначально предложила для укрепления сектора молдавских НПО, была достигнута, и решила стать платформой для расширения гражданских прав под руководством сообщества, став Платформой для Активного Гражданства и Партнерства по Правам Человека (CAP).

Видение CAP: Мир, в котором соблюдаются права каждого человека и обеспечивается качество / благополучия каждой жизни.

Миссия CAP: Развитие активного гражданства и положительного влияния на процессы принятия решений.

Цели CAP:

 • Развитие активной гражданской культуры и продвижение демократических ценностей в обществе;
 • Продвижение прав человека и обеспечение гендерного равенства;
 • Содействие налаживанию партнерских отношений между государственными учреждениями, неправительственными организациями и частными организациями в целях повышения социальной ответственности и социального капитала;
 • Обучение социальных деятелей принципам, ценностям и профессиональным навыкам, чтобы стать лидерами в своих секторах;
 • Продвижение здорового образа жизни;
 • Содействие в обеспечение чистой окружающей среды.

Сферы деятельности CAP:

 • Активное гражданство и волонтерство;
 • Развитие гражданское общество;
 • Права человека и гендерное равенство;
 • Общественное здоровье;
 • Устойчивое развитие.